Gua Shas

 
Prae Rose Quartz Gua Sha - Large - Prae Store
 
Prae Agate Gua Sha - Prae Store
 
Prae Rose Quartz Gua Sha - Small - Prae Store
 
Prae Black Obsidian Gua Sha - Prae Store